Algemene voorwaarden

MijnSubsidie Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden MijnSubsidie , geldend voor de rechtsbetrekking tussen Partner en MijnSubsidie. Gebruikmaking van de diensten van MijnSubsidie  veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2       Overeenkomst: de Overeenkomst is de opdrachtbevestiging tot het afnemen van MijnSubsidie ;

1.3       De Partner: de rechtspersoon die met MijnSubsidie  de Overeenkomst sluit of heeft gesloten;

1.4       Actieve Ingeladen Cliënt(-en): een door de Partner in MijnSubsidie geactiveerde Cliënt, waarmee de Partner MijnSubsidie  heeft geautoriseerd om de voor MijnSubsidie relevante gegevens te analyseren;

1.5       Algemene Subsidiescan: de algemene subsidiescan van MijnSubsidie , niet zijnde MijnSubsidie ;

1.6       AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679);

1.7       Cliënten: (een) klant(-en) van Partner;

1.8       Personeelslid: de werknemer in dienst van een Actieve Ingeladen Cliënt/ Cliënt;

1.9       MijnSubsidie : een door MijnSubsidie  ontwikkelde softwaremodule, waarmee op automatische en semiautomatische wijze subsidiemogelijkheden voor personeelsleden van Cliënten in kaart kunnen worden gebracht;

1.10     Koppelen / Koppeling(-en): (een) noodzakelijke verbinding(-en) van MijnSubsidie  met een derden-systeem;

1.11     Partijen: MijnSubsidie  en de Partner gezamenlijk;

1.12     Partneromgeving: een Web-based inlogomgeving op de server van MijnSubsidie ;

1.13     Persoonsgegevens: de persoonsgegevens zoals bedoeld in de zin van de AVG die door MijnSubsidie  ten behoeve van de Partner onder de Overeenkomst worden verwerkt;

1.14     Team: een groep aangemaakt door de Partner in de omgeving van haar loonadministratiesysteem Loket.nl waarin zij Cliënten koppelt die mogen worden geanalyseerd door MijnSubsidie (enkel van toepassing wanneer de Partner gebruik maakt van het loonadministratiesysteem ‘Loket.nl);

1.15     Verwerken / Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen of bewerken, gebruiken, opvragen, raadplegen, verzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen, vernietigen, combineren of afschermen van gegevens;

1.16     Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van Persoonsgegevens;

1.17     Website: www.mijnsubsidie.com;

1.18     Web-based (software): software welke via web interfaces op het World Wide Web werkt via de webbrowser van de gebruiker;

1.19     Prijs: de overgekomen prijs zoals vermeld op de Overeenkomst;

1.20     Overmacht: elke van de wil van MijnSubsidie  onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen bedrijfsbezetting, brand, en andere storingen in het bedrijf van MijnSubsidie  of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van MijnSubsidie  niet kan worden gevraagd.

1.21       Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabricaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onder leveranciers/aannemers of een derde.

1.22     MijnSubsidie : Handelsnaam van MijnSubsidie  B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59341483.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten voor MijnSubsidie. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de Partner worden geraadpleegd worden op de website www.mijnsubsidie.com.
 • Door het gebruikmaken van MijnSubsidie , of bij het plaatsen van een verzoek daartoe, verklaart de Partner zich akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • Alle offertes of andere aanbiedingen van MijnSubsidie zijn altijd vrijblijvend, tenzij door MijnSubsidie  schriftelijk anders is aangegeven.
 • MijnSubsidie levert aan de Partner een prestatie bestaande uit het leveren van MijnSubsidie conform hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 • MijnSubsidie is een ‘Web-based software’ module waarmee de Partner een subsidiescan kan laten uitvoeren in de Partneromgeving. De scan toont de mogelijke premiekorting(-en) die aangevraagd kunnen worden voor de Personeelsleden van de Cliënt(-en) van de Partner. Op deze manier kan de Partner zijn dienstverlening uitbreiden met advies voor zijn Cliënten betreffende premiekortingen voor Personeelsleden.
 • MijnSubsidie is een Software as a Service (SAAS-dienst) die door MijnSubsidie aan de Partner wordt geleverd. Deze dienst bestaat uit het door MijnSubsidie  beschikbaar stellen en houden van MijnSubsidie.
 • MijnSubsidie kan inzicht bieden in de subsidiekansen van onder andere stage subsidies, jongeren subsidies en loonkostenvoordelen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Partner op de Overeenkomst worden nadrukkelijk van de hand gewezen door Partijen.
 • Indien de Partner eerder een overeenkomst met MijnSubsidie heeft gesloten met betrekking tot de Algemene Subsidiescan, dan komen Partijen bij aanvang van de Overeenkomst overeen dat de tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot de Algemene Subsidiescan komen te vervallen. MijnSubsidie  zal de Algemene Subsidie Scan voor een periode van één (1) jaar – te rekenen vanaf de dag van de ondertekening van de Overeenkomst – gratis aan de Partner ter beschikking stellen via de Partneromgeving. De beschikbaarheidstelling van de Algemene Subsidiescan vindt vrijblijvend plaats onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Waar nodig dient dan “(de) Algemene Subsidiescan” gelezen te worden in plaats van “MijnSubsidie ”. De beschikbaarheidstelling van de Algemene Subsidiescan kan na afloop van de voornoemde periode van één (1) jaar op elk moment door MijnSubsidie  beëindigd worden zonder dat MijnSubsidie  gehouden is tot het voldoen van enige vorm van compensatie.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor de Partner ook op andere overeenkomsten tussen MijnSubsidie en de Partner van toepassing zijn.

2.11     Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.12     Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor MijnSubsidie  gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.13     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.14     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 De koppelingen & Contactpersoon Actieve Geladen Cliënt

3.1       Cliënten van de Partner worden door middel van een Koppeling ingeladen in MijnSubsidie , waarna er gescand kan worden op subsidiekansen voor de Cliënten van de Partner. MijnSubsidie zal Koppelingen maken met alle Cliënten van de Partner. Het is voor de Partner mogelijk om bepaalde Koppelingen uit te zetten om te voorkomen dat deze entiteiten worden meegenomen met de subsidiescan. Het is echter niet de bedoeling dat dit veelvuldig plaatsvindt; het merendeel van de Koppelingen dient actief te zijn. Het is voor de Partner tevens mogelijk om het zoeken naar subsidies met terugwerkende kracht uit te zetten.

3.2       MijnSubsidie is voor het maken van de Koppelingen afhankelijk van het loonadministratiesysteem van de Partner. Op het moment van het opstellen van deze Algemene Voorwaarden heeft MijnSubsidie een Koppeling met de volgende pakketten:

 1. Loket;
 2. Nmbrs®;
 • Unit4 Personeel & Salaris (middels een handmatige upload vanuit Unit4 (Gearsoft®)).

3.3       MijnSubsidie  is afhankelijk van het functioneren van het loonadministratiesysteem van de Partner voor het maken van de Koppelingen ten behoeve van de Partner. MijnSubsidie  kan niet instaan voor eventuele storingen en onregelmatigheden in het loonadministratiesysteem van de Partner en niet met MijnSubsidie  gecommuniceerde updates van Koppelingen. Daarnaast kan MijnSubsidie  niet instaan voor de juistheid van de door de Partner en anderen verstrekte informatie en of deze informatie rechtsgeldig is verkregen.

3.4       MijnSubsidie  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de downtime c.q. (beperkte) toegankelijkheid van systemen van derden.

3.5       Indien de Partner gebruik maakt van het loonadministratiesysteem ‘Loket.nl’ van de onderneming Van Spaendonck Services B.V. (KvK nummer: 18085988), kan MijnSubsidie enkel Koppelingen maken met Actieve Ingeladen Cliënten wanneer deze door de Partner zijn toegewezen aan een Team. MijnSubsidie kan dus geen subsidies vinden voor Actieve Ingeladen Cliënten die niet door de Partner zijn toegewezen aan een Team in de omgeving van Loket.nl.

3.6       De Partner moet in de Partneromgeving per Actieve Ingeladen Cliënt een contactpersoon toewijzen, welke contactpersoon in staat moet zijn om het invullen van de vragenlijst van MijnSubsidie door medewerkers van de betreffende Actieve Ingeladen Cliënt te coördineren. Vanuit MijnSubsidie zullen vervolgens automatisch vragenlijsten worden verstuurd naar deze contactpersoon ten behoeve van de subsidiescan.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

4.1       De Overeenkomst vangt aan na ondertekening van de Overeenkomst voor een periode van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst zal vervolgens telkens stilzwijgend worden verlengd voor nieuwe perioden van twaalf (12) maanden, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd of in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

4.2       Een Partij kan de Overeenkomst opzeggen met een schriftelijk bericht naar de andere Partij, ten minste vier (4) maanden voor de einddatum van een periode.

4.3       In aanvulling op het bovenstaande lid is elke Partij gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. i) de andere Partij wordt in staat van faillissement verklaard of doet zelf aanvraag tot faillietverklaring;
 2. ii) aan de andere Partij wordt surseance van betaling verleend of de andere Partij vraagt surseance van betaling aan welke aanvraag goedgekeurd dient te worden;

iii) de andere Partij staakt haar bedrijfsuitoefening;

 1. iv) de andere Partij wordt geliquideerd

Artikel 5 Financiële vergoeding en facturatie

5.1       Alle in deze Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2       Voor het gebruik van MijnSubsidie is de Partner een maandelijkse financiële vergoeding verschuldigd aan MijnSubsidie. Deze vergoeding bestaat uit twee componenten: een vaste vergoeding per kalendermaand, plus een variabele vergoeding per gevonden subsidie in de betreffende kalendermaand. De vaste vergoeding zal na afloop van elke maand binnen 30 dagen worden afgeschreven van het rekeningnummer van de Partner via een automatische incasso. Hiervoor ontvangt de Partner een afzonderlijke factuur. Na afloop van elke kalendermaand zal MijnSubsidie  de Partner een gespecificeerde factuur zenden voor de variabele vergoeding van de afgelopen maand.

5.3       MijnSubsidie  brengt enkel een gevonden subsidie in rekening wanneer deze subsidie nog aangevraagd kan worden. MijnSubsidie  brengt een gevonden subsidie niet in rekening wanneer het Personeelslid waar de subsidie betrekking op heeft niet meer in dienst is bij de Actieve Ingeladen Client.

5.4       Per 1 januari van ieder volgend kalenderjaar kunnen de tarieven eventueel door MijnSubsidie  worden herzien (indexering). Indien de indexering hoger is dan 6%, dan heeft de Partner het recht om de Overeenkomst binnen twee (2) weken nadat de indexering is aangekondigd, schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

5.5       In aanvulling op artikel 5 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden is het nog mogelijk dat de Partner MijnSubsidie  incidentele kosten moet vergoeden, zoals bijvoorbeeld kosten die gemoeid zijn met het eventueel terug halen van een Back-up. Daarnaast kan de financiële vergoeding afhankelijk zijn van de door MijnSubsidie  te implementeren aanvullende beveiligingsmaatregelen, welke niet in rekening worden gebracht als MijnSubsidie  hiertoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift.

5.6       Na afloop van elke kalendermaand zal MijnSubsidie  de Partner een gespecificeerde factuur zenden voor het gebruik van MijnSubsidie , welke factuur de Partner binnen dertig (30) dagen aan MijnSubsidie  dient te betalen zonder dat de Partner enige bevoegdheid heeft tot opschorting c.q. verrekening tegenover MijnSubsidie.

5.7       Het is mogelijk dat de Partner reeds op de hoogte is van een subsidie. Om te voorkomen dat MijnSubsidie  de reeds bij Partner bekende subsidie in rekening brengt, heeft de Partner drie mogelijkheden:

– De Partner kan in de Partneromgeving binnen 14 dagen na indiensttreding van het betreffende Personeelslid aangeven dat een bepaalde subsidie of subsidies al bekend zijn of waren bij de Actieve Ingeladen Cliënt met betrekking tot dit Personeelslid;

– Daarnaast kan de Partner op voorhand, dat wil zeggen voordat het nieuwe Personeelslid in MijnSubsidie  wordt ingevoerd, aangeven dat de Actieve Ingeladen Cliënt bekend is met een bepaalde subsidie of subsidies met betrekking tot dit Personeelslid. Ook dit dient plaats te vinden binnen 14 dagen na indiensttreding van het betreffende Personeelslid bij de Actieve Ingeladen Cliënt.

–  Wanneer door MijnSubsidie  een nieuw account wordt gevonden, dat wil zeggen een nieuwe Actieve Ingeladen Cliënt, dan heeft de Partner 14 dagen – na de aanmaakdatum van de Cliënt in het systeem door de Partner – de tijd om voor alle Personeelsleden van de Actieve Ingeladen Cliënt aan te geven welke subsidie of subsidies al bekend zijn.

Indien de Partner geen gebruik heeft gemaakt van deze opties, dan brengt MijnSubsidie  de gevonden subsidie(s) bij de Partner in rekening.

5.8       In het geval MijnSubsidie  op de hoogte wordt gebracht van bekendheid met een subsidie bij Partner conform artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, dan zal zij het betreffende Personeelslid van een Actieve Ingeladen Cliënt deactiveren in MijnSubsidie. Deze de-activatie heeft als gevolg dat MijnSubsidie in het geheel niet zal scannen op subsidiemogelijkheden voor het betreffende Personeelslid van de Actieve Ingeladen Cliënt. Een dergelijke de-activatie is definitief en onomkeerbaar.

5.9       In aanvulling op artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden geldt het volgende: Als er een Personeelslid van een Actieve Ingeladen Cliënt is geactiveerd in MijnSubsidie , en het blijkt dat – ongeacht het al dan niet voltooien van de subsidiescan – er succesvol subsidie is aangevraagd voor het betreffende Personeelslid, MijnSubsidie  recht heeft op de variabele vergoeding zoals genoemd in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. De reden hiervoor is dat MijnSubsidie , vanaf het activeren van een Personeelslid in MijnSubsidie , dermate veel hints geeft voor subsidiemogelijkheden, dat de scan niet altijd volledig voltooid hoeft te worden om voldoende kennis te vergaren voor het benutten van de subsidiemogelijkheden.

5.10     Wanneer de Partner een factuur van MijnSubsidie  niet binnen vijfenveertig (45) dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien de automatische incasso, om welke reden dan ook, niet tijdig tot betaling van het volledige bedrag van de verschuldigde vergoeding leidt, verkeert de Partner in gebreke zonder dat enige schriftelijke ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Partner aan MijnSubsidie  tot aan de dag van betaling de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de (buitengerechtelijke) incassokosten met een minimum van € 250,00.

5.11     Ter zake de door MijnSubsidie  verrichte prestaties (en de daarvoor door MijnSubsidie  in rekening gebrachte bedragen) leveren de relevante documenten en gegevens uit de (administratie-)systemen van MijnSubsidie  volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Partner tot het aanleveren van tegenbewijs.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

6.1       Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die de vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij deze ontvangen heeft.

6.2       MijnSubsidie  verstrekt de Partner toegangsgegevens voor MijnSubsidie. De Partner dient deze toegangsgegevens als vertrouwelijk te behandelen. MijnSubsidie  is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangsgegevens (al dan niet door derden).

Artikel 7 Verwerking van persoonsgegevens, privacy en beveiliging

7.1       De artikelen 7 tot en met 12 uit deze Algemene Voorwaarden worden gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst.

7.2       Teneinde een subsidiescan met MijnSubsidie voor een Cliënt uit te voeren, dient de Partner diverse gegevens van de Personeelsleden van haar Cliënten in te voeren. Deze gegevens worden gekwalificeerd als persoonsgegevens en de verwerking hiervan door MijnSubsidie  is noodzakelijk om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. De volgende typen Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met MijnSubsidie :

– NAW-gegevens;

– Burgerservicenummer;

– Telefoonnummer en e-mailadres;

– Geboortdatum en geboorteplaats;

– Geslacht;

– Huwelijkse staat;

– financiële gegevens/ salarisgegevens;

– salaristype;

– belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens;

– in-/uitstroommutaties/ dienstverbanden;

– beroepsgegevens;

7.3       MijnSubsidie  verwerkt Persoonsgegevens in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de Partner. Wanneer MijnSubsidie  ter uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens dient te verwerken, dan wordt MijnSubsidie  als verwerker in de zin van de AVG, dan wel sub-Verwerker (voor de gevallen waarin de Partner ten aanzien van de gegevens wordt aangemerkt als Verwerker).

7.4       De Partner dient zorg te dragen voor het nakomen van de informatieverplichting ten aanzien van haar Cliënten en zal haar Cliënten verplichten om haar Personeelsleden te informeren. Zodoende zal de Partner c.q. haar Cliënt de betrokkene(-n) informeren dat MijnSubsidie  de persoonsgegevens zal verzamelen en/of zal verwerken, alsmede betreffende het doel waarmee deze gegevens worden verzameld en/of verwerkt en zal deze verplichting nimmer bij MijnSubsidie  liggen. De Partner is verantwoordelijk om zorg te dragen dat diens instructies in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen, onder andere op grond van de AVG en dat deze geen inbreuk maken op de rechten van de betrokkenen.

7.5       MijnSubsidie  zal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden aan de hand van de verwerkersovereenkomst en die doeleinden die met schriftelijke instemming van Partijen wordt bepaald. MijnSubsidie  zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Partner is vastgesteld. De Partner zal MijnSubsidie  op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd. MijnSubsidie  verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om inzicht te verkrijgen in de subsidiemogelijkheden van een Cliënt van de Partner.

7.6       MijnSubsidie  heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. MijnSubsidie  neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van de Persoonsgegevens.

7.7       Ten aanzien van deze verwerking zal MijnSubsidie  zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

7.8       De Partner zal een register aanleggen van de dataverwerkingen.

7.9       De verplichtingen van de Partner die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van MijnSubsidie.

7.10     De Partner garandeert dat de persoonsgegevens die MijnSubsidie  verwerkt onder de Overeenkomst niet onrechtmatig verkregen zijn, noch dat deze inbreuk maken op enige rechten van derden. De Partner vrijwaart MijnSubsidie  van enige aanspraken die voortvloeien uit de verwerking van deze Persoonsgegevens.

7.11     MijnSubsidie  gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die zij ontvangt van de Partner en zal deze gegevens nimmer doorverkopen of anderszins overdragen aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 Privacy, beveiliging en compliance aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming

8.1       MijnSubsidie  zal zich inspannen, ten aanzien van haar infrastructuur en door haar ingeschakelde derden waarmee of via welke Persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, voldoende en passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder in ieder geval de maatregelen zoals genoemd in de ISO27001 of gelijkwaardige norm, te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).

8.2       MijnSubsidie  is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken, en door MijnSubsidie  te nemen maatregelen.

8.3       Ten aanzien van de door MijnSubsidie  genomen beveiligingsmaatregelen wordt verwezen naar het privacybeleid van MijnSubsidie. MijnSubsidie  zal de Partner, op diens eerste verzoek daartoe, aanvullend informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze verwerkersovereenkomst. MijnSubsidie  zal deze maatregelen regelmatig evalueren en zal zich inspannen om deze maatregelen tijdig aan te passen indien de ontwikkeling van de stand van de techniek daarom vraagt.

8.4       De Partner kan MijnSubsidie  verzoeken om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen, welke MijnSubsidie  bereid is om tegen kostprijs door te voeren. Dit op de voorwaarde dat MijnSubsidie  deze beveiligingsmaatregelen compatibel acht met haar programmatuur.

8.5       Indien dit noodzakelijk blijkt kan MijnSubsidie  de Partner verzoeken om mee te werken aan het doorvoeren van maatregelen ter verbetering van de beveiliging van MijnSubsidie en het verbeteren van de compliance aan de AVG, voor zover dit binnen de reikwijdte van de Partner valt. De Partner zal op eerste verzoek van MijnSubsidie  haar volledige medewerking verlenen bij het nemen van voornoemde maatregelen.

8.6       MijnSubsidie  mag Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is enkel toegestaan als deze landen een adequaat (met de Europese Unie vergelijkbaar) beschermingsniveau bieden en enkel met toestemming van de Partner.

8.7       De toegestane verwerkingen zullen door MijnSubsidie  worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

8.8       MijnSubsidie  is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Partner en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Partner. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Partner, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Partner aan MijnSubsidie  zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is MijnSubsidie  niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Partner.

8.9       MijnSubsidie  mag in het kader van de verwerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, met voorafgaande toestemming van de Partner, onder de voorwaarde dat de Partner, uitsluitend in het geval dat daar gegronde redenen voor zijn, het inschakelen van de derde kan verbieden.

8.10     MijnSubsidie  zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de Partner en MijnSubsidie  is overeengekomen. MijnSubsidie  staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden jegens de Partner aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 9 Audits

9.1       De Partner heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze verwerkersovereenkomst.

9.2       De audit vindt uitsluitend plaats nadat de Partner de bij MijnSubsidie  aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Partner geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd indien de bij MijnSubsidie  aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel gegeven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door MijnSubsidie. De door de Partner geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verantwoordelijke, maximaal eens per jaar plaats.

9.3       MijnSubsidie  zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

9.4       De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

9.5       De redelijke kosten voor de audit worden door de Partner gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door de Partner zullen worden gedragen, tenzij uit de audit blijkt dat MijnSubsidie  zijn verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst niet naleeft.

Artikel 10 – Datalek en meldplicht

10.1     In het geval van een beveiligingslek en/of een Datalek zal MijnSubsidie  zich naar beste kunnen inspannen om de  Partner daarover onmiddellijk te informeren. MijnSubsidie  spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

10.2     Voornoemde melding zal door MijnSubsidie  gedaan worden bij het privacyteam van de Partner.

10.3     Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal MijnSubsidie  meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. De Partner is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

10.4     De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

–  Wat de (vermeende) oorzaak van het lek is;

–  Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg van het lek is;

–  Wat de (voorgestelde) oplossing is;

–  Welke maatregelen reeds genomen zijn.

Artikel 11 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

11.1     In het geval een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 13 lid 2 sub b AVG richt aan MijnSubsidie , zal MijnSubsidie  het verzoek doorsturen aan de Partner en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Partner zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

11.2     Indien het afhandelen van voornoemd verzoek door de Partner de medewerking van MijnSubsidie  vereist zal MijnSubsidie  dit op eerste schriftelijke verzoek van de Partner verlenen.

Artikel 12 Duur en beëindiging verwerkersovereenkomst en overige bepalingen

12.1     De verwerkersovereenkomst tussen Partijen is aangegaan voor de duur van de Overeenkomst tussen Partijen.

12.2     Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3     Partijen mogen de verwerkersovereenkomst alleen wijzigen na schriftelijke wederzijdse instemming.

12.4     Na beëindiging van de verwerkersovereenkomst vernietigt MijnSubsidie  de van de Partner ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, i.e. in elk geval binnen veertien (14) werkdagen na het eindigen van de verwerkersovereenkomst, tenzij Partijen anders overeenkomen.

12.5     De verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

12.6     Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

12.7     Indien één of meer bepalingen van de verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervangen bepaling.

Artikel 13 Juistheid gegevens en aansprakelijkheid

13.1     MijnSubsidie  heeft MijnSubsidie  met de grootste zorgvuldigheid ingericht en actualiseert de gegevens dagelijks. MijnSubsidie  kan echter niet de slagingskans van de loonsubsidie garanderen, ongeacht de resultaten van de scan van MijnSubsidie , noch kan MijnSubsidie  garantie geven over het verkrijgen van de loonsubsidie door de aanvrager, aangezien dit afhankelijk is van diverse factoren. MijnSubsidie  is dan ook niet aansprakelijk wanneer de scan van MijnSubsidie de slagingskans tot het verkrijgen van een loonsubsidie verkeerd inschat, noch wanneer de loonsubsidie niet verkregen wordt.

13.2     Het verkeerd invullen van gegevens in MijnSubsidie en/of in het door de Partner gebruikte loonadministratiesysteem kan niet voor rekening van MijnSubsidie  komen. Het wijzigen van Actieve Ingeladen Cliënten door de Partner (i.e. het (de)activeren van dezelfde Actieve Ingeladen Cliënt(en)) kan problemen in de betrouwbaarheid van MijnSubsidie  met zich meebrengen.

13.3     Op het moment dat MijnSubsidie aangeeft dat het mogelijk is om een subsidie aan te vragen, en dit blijkt niet zo te zijn of het verkrijgen van een gedetecteerde subsidiemogelijkheid sluit de mogelijkheid tot het aanvragen van een andere door MijnSubsidie gedetecteerde subsidiemogelijkheid uit, is de Partner gerechtigd om een verzoek in te dienen bij MijnSubsidie  om het te veel betaalde bedrag te crediteren. Om in aanmerking te komen voor creditering moeten alle gegevens correct zijn ingevoerd in MijnSubsidie en het door de Partner gebruikte loonadministratiesysteem en dient het verzoek binnen twee maanden na factuurdatum door MijnSubsidie  te zijn ontvangen.

13.4     De Partner vrijwaart MijnSubsidie  voor aanspraken die mogelijk uit de samenwerking kunnen ontstaan. Mocht MijnSubsidie , onder welke omstandigheid dan ook, toch aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit deze Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid begrenst tot het bedrag waarvoor MijnSubsidie  verzekerd is. Mocht de verzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid van MijnSubsidie  begrensd tot een bedrag van EUR 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro). MijnSubsidie  heeft zich tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Het verzekerd bedrag per aanspraak is EUR 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro) per aanspraak waarbij het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar EUR 1.000.000,- (zegge: één miljoen euro) bedraagt.

13.5     MijnSubsidie  zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Partner voor enige vorm van indirecte schade of gevolgschade dan wel gederfde winst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1     Op MijnSubsidie en andere software van MijnSubsidie  rust het intellectueel eigendomsrecht van MijnSubsidie. Het gebruik van de software door de Partner of derden heeft nooit te gelden als een overdracht van de intellectueel eigendomsrechten die bij MijnSubsidie  rusten aan de Partner of derden. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit deze Overeenkomst behoren toe aan MijnSubsidie.

14.2     Het is de Partner uitdrukkelijk verboden om MijnSubsidie en andere software van MijnSubsidie  waarin intellectuele eigendomsrechten van MijnSubsidie  zijn vervat, waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Uiteraard is het de Partner wel toegestaan om de gegenereerde rapporten met haar Cliënten en derden te bespreken, zolang geen sprake is van misbruik en de intellectuele eigendomsrechten van MijnSubsidie  worden gewaarborgd.

Artikel 15 Overmacht

15.1     Wanneer MijnSubsidie  door een blijvende niet toerekenbare tekortkoming (verder: ‘Overmacht’) niet aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst kan voldoen, heeft zij het recht om binnen een termijn van vier (4) weken de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat MijnSubsidie  tot enige schadevergoeding jegens de Partner is gehouden.

15.2     Een niet aan MijnSubsidie  toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien MijnSubsidie  hierdoor niet binnen zestig (60) dagen na het intreden van de Overmacht haar verplichtingen onder deze Overeenkomst kan nakomen.

15.3     Indien MijnSubsidie  haar verplichtingen onder de Overeenkomst wel binnen zestig (60) dagen na het intreden van de Overmacht kan verrichten kan noch MijnSubsidie , noch de Partner de Overeenkomst ontbinden.

15.4     Het intreden van Overmacht heeft als gevolg dat de verplichtingen van MijnSubsidie  jegens de Partner worden opgeschort zonder dat MijnSubsidie  jegens de Partner tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende deze opschorting worden er ook geen abonnementskosten in rekening gebracht bij de Partner.

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1     De Partner is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde te verkopen of over te dragen.

16.2     MijnSubsidie  kan haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde overdragen, zonder dat hiervoor toestemming van de Partner nodig is.

Artikel 17 Toepasselijk recht en diversen

17.1     Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

17.2     Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.

17.3     Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.4     De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG 11 april 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.5     Elk van de Partijen verbindt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk om vanaf het sluiten van deze Overeenkomst tot en met een periode van één (1) jaar na beëindiging van deze Overeenkomst, geen bij deze Overeenkomst betrokken personen van de andere Partij in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, dan wel daarover met deze personen te onderhandelen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

17.6     MijnSubsidie  wordt regelmatig gevraagd om voorbeelden te geven van haar klantenkring, bijvoorbeeld voor vakbladen, journalisten of voor publiciteitsmateriaal over MijnSubsidie. Tenzij de Partner schriftelijk aan MijnSubsidie  aangeeft hiertegen bezwaar te hebben, is het MijnSubsidie  toegestaan om te refereren aan het feit dat de Partner gebruik maakt van de dienstverlening van MijnSubsidie  en daarbij ook het beeldmerk van de Partner mag gebruiken.

17.7     Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Overeenkomst en eventuele bijlagen, vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen ter zake van MijnSubsidie en treedt in plaats van alle eventuele eerdere (mondelinge en/of schriftelijke) afspraken.

©MijnSubsidie ®, 2021