Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw (persoons-) gegevens bij het gebruik van de website mijnsubsidie.com alsmede op de gegevensverwerking van (persoons-)gegevens van opdrachtgevers van MijnSubsidie.com

MijnSubsidie en HR Subsidie zijn handelsnamen van de besloten vennootschap MijnSubsidie B.V., gevestigd aan de Maliebaan 89, 3581 CG te Utrecht. MijnSubsidie B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59341483.

MijnSubsidie respecteert de privacy van de bezoekers op de website MijnSubsidie.com en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan. Op grond van de AVG wordt MijnSubsidie in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerker. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke (persoons-) gegevens MijnSubsidie verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website MijnSubsidie.com, alsmede wanneer u opdrachtgever bent van MijnSubsidie, alsook wat MijnSubsidie met deze (persoons-) gegevens doet.

Gebruik van onze diensten
Wanneer een opdrachtgever gebruik wenst te maken van de dienstverlening van MijnSubsidie, dan vraagt MijnSubsidie de opdrachtgever om (persoons-)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van MijnSubsidie en worden gebruikt om de door de opdrachtgever gevraagde dienstverlening te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door MijnSubsidie. De (persoons-) gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever, tenzij MijnSubsidie daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en MijnSubsidie.

Wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op de website van MijnSubsidie.com, dan vraagt MijnSubsidie u tevens bepaalde (persoons-) gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van MijnSubsidie en gebruikt om uw vraag te beantwoorden en/of om contact met u op te nemen. Deze (persoons-)gegevens worden alleen gebruikt door MijnSubsidie. De (persoons-)gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij MijnSubsidie daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MijnSubsidie.

De persoonsgegevens
MijnSubsidie verwerkt de volgende (persoons-)gegevens wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier:
• voor- en achternaam;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;

Wanneer een opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van MijnSubsidie, dan is het afhankelijk van de dienstverlening die de opdrachtgever afneemt, welke (persoons-)gegevens MijnSubsidie verwerkt. Een meer uitgebreide uitleg hierover is terug te vinden in de verwerkersovereenkomst, alsmede in het AVG-rapport van MijnSubsidie.

De AVG-grondslag
MijnSubsidie verwerkt (persoons-)gegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
MijnSubsidie vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever ondertekent de relevante overeenkomsten.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
De verwerking van de persoonsgegevens vindt tevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van (persoons-)gegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het leveren van de overeengekomen dienstverlening c.q. software.
Deze grondslag is tevens van toepassing wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op de website van MijnSubsidie.com. In dat geval is de verwerking van de door u ingevulde gegevens noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Gegevensverwerking
De (persoons-)gegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. De (persoons-)gegevens worden door MijnSubsidie verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. De verwerking van uw (persoons-)gegevens vindt deels geautomatiseerd plaats.

De bewaartermijnen
MijnSubsidie voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de (persoons-)gegevens. MijnSubsidie bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 5 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen
MijnSubsidie heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van de (persoons-)gegevens. Zo maakt MijnSubsidie onder andere gebruik van beveiligde computers en servers.

Uw rechten
Op grond van de AVG hebben de betrokkenen de volgende rechten:
• Recht op inzage;
• Recht op rectificatie en aanvulling;
• Recht op vergetelheid;
• Recht op beperking van de verwerking;
• Recht van bezwaar

MijnSubsidie heeft een procedure opgesteld voor het geval dat betrokkene verzoekt om een hem of haar toekomend recht uit te oefenen. Wanneer de betrokkene gebruikt wil maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kan de betrokkene dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@mijnsubsidie.com. MijnSubsidie zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.
Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van MijnSubsidie en op de website MijnSubsidie.com. MijnSubsidie kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.
Cookies

Op de website van MijnSubsidie.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet MijnSubsidie voor statistische doeleinden om het gebruik van de website MijnSubsidie.com zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert MijnSubsidie zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De website MijnSubsidie.com gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers door middel van cookies. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MijnSubsidie heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Door gebruik te maken van de website van MijnSubsidie.com die geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Indien MijnSubsidie links naar content van derden in de dienstverlening verwerkt, dan kan MijnSubsidie geen invloed uitoefenen om de inhoud van de website van deze derden. MijnSubsidie is niet aansprakelijk voor de inhoud op de betreffende websites. Deze derden maken gebruik van een ander privacybeleid dan MijnSubsidie.

Contact met MijnSubsidie
Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid van MijnSubsidie, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mijnsubsdie.com.